Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

disarmed
4470 af27

October 06 2017

disarmed

October 05 2017

disarmed

September 28 2017

disarmed

September 27 2017

disarmed
Za długi był nasz uścisk.
Dokochaliśmy się 
do kości.
— Anna Świrszczyńska

September 22 2017

disarmed
W tym świecie nasza krew jest przestrzenią jedyną. Czerwone ptaki ciągle biorą postać inną i przy sercu, co rządzi nimi, krążą z trudem. Oddalić się od niego nie mogą, bo giną. Bo w nas jest pustych równin okrucieństwo zimne, gdzie się kona z pragnienia u fałszywych źródeł.
— Felicja, "Jak być kochaną?" (1962)

September 21 2017

0782 6aca
disarmed
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viakotfica kotfica
disarmed
3546 8168 500
Reposted fromsuperlog superlog
disarmed
0457 1db4
Reposted frombrumous brumous viaeternaljourney eternaljourney

September 19 2017

disarmed
8801 a555 500
Reposted frommodalna modalna viasoadysta soadysta
disarmed
disarmed
disarmed

September 18 2017

disarmed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl