Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2017

2995 5da7 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viakotfica kotfica

November 05 2017

disarmed
9470 2b45 500
4569 fe78 500
Reposted fromdivi divi viaemptywardrobe emptywardrobe

November 03 2017

disarmed
4548 bd8d
Reposted fromfilmowy filmowy viakotfica kotfica

October 27 2017

disarmed

October 26 2017

disarmed
5756 1ba6
disarmed
Dobrze, poczekam na Ciebie. Bo Ci ufam. Ale kiedy mnie zechcesz, będziesz chciał tylko mnie. I kiedy mnie weźmiesz w ramiona, będziesz myślał tylko o mnie. Rozumiesz, o co mi chodzi? (...) Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood

October 24 2017

2775 b070 500
Reposted frombrumous brumous viaeternaljourney eternaljourney

October 23 2017

disarmed
disarmed

October 18 2017

disarmed
4470 af27

October 06 2017

disarmed

October 05 2017

disarmed

September 28 2017

disarmed

September 27 2017

disarmed
Za długi był nasz uścisk.
Dokochaliśmy się 
do kości.
— Anna Świrszczyńska

September 22 2017

disarmed
W tym świecie nasza krew jest przestrzenią jedyną. Czerwone ptaki ciągle biorą postać inną i przy sercu, co rządzi nimi, krążą z trudem. Oddalić się od niego nie mogą, bo giną. Bo w nas jest pustych równin okrucieństwo zimne, gdzie się kona z pragnienia u fałszywych źródeł.
— Felicja, "Jak być kochaną?" (1962)

September 21 2017

0782 6aca
disarmed
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viakotfica kotfica
disarmed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl