Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

disarmed
disarmed
0869 d712

June 19 2017

disarmed
0355 5448 500
9395 9911 500
disarmed
1350 614f

June 18 2017

disarmed
disarmed
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
disarmed
2426 d4e8 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakotfica kotfica
disarmed
3695 39da
disarmed

June 16 2017

disarmed
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viakotfica kotfica
disarmed
8509 944a 500
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viakotfica kotfica

June 14 2017

disarmed
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
disarmed
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viaeternaljourney eternaljourney
disarmed
0921 2f6f
disarmed
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viakotfica kotfica

June 13 2017

disarmed
8450 fc3e 500
disarmed
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl