Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

disarmed
6046 571a
Reposted fromtheoffice theoffice viaeternaljourney eternaljourney
disarmed
disarmed
disarmed

March 22 2017

disarmed
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił.
— Haruki Murakami
Reposted fromAllOrNothing AllOrNothing viakotfica kotfica
4052 d04a 500
Reposted fromburzazuppa burzazuppa viajazziee jazziee
disarmed
Za krótką chwilę pełnego szczęścia płaci się przewlekłym bólem.
— Anna Maria Nowakowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
disarmed
Chwila milczenia oszczędza lat kłopotów.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
disarmed
0320 8327
Reposted fromimyours imyours viaeternaljourney eternaljourney
disarmed
- Robi się niemożliwa, rzeczywiście niemożliwa - rzekła pani - ale cóż ona winna, zakochała się jak nieprzytomna, trzeba z nią po dobroci.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 20 2017

disarmed
6573 aa1a
Reposted fromfelicka felicka viaaura-lunaris aura-lunaris
disarmed
7188 3d89 500
0744 d150 500
Reposted fromdarkbookworm13 darkbookworm13 viakotfica kotfica
8252 ae02
Reposted fromerial erial viakotfica kotfica
disarmed
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaumie-ranko umie-ranko
disarmed

As time goes on, you’ll understand. What lasts, lasts; what doesn’t, doesn’t. Time solves most things. And what time can’t solve, you have to solve yourself.

— Haruki Murakami
Reposted fromumorusana umorusana viaeternaljourney eternaljourney
disarmed
 Gdy zaczynasz uciekać, ktoś zawsze chcę cię złapać.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viakotfica kotfica
disarmed
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.

March 19 2017

disarmed
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch

March 18 2017

disarmed
8447 b986 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl